KOMA MODULAR alt

KOMA pod­po­ru­je odbor­nou dis­ku­zi o architektuře


09. 06. 2016 | Novinky

Do Zlí­na zaví­tal cyk­lus Archi­tek­ti CZ, v pořa­dí již tře­tí dis­kus­ní večer čes­kých archi­tek­tů, kte­rý nava­zu­je na stej­no­jmen­nou kni­hu dva­ce­ti roz­ho­vo­rů Archi­tek­ti CZ. Pane­lo­vou dis­ku­zi hos­til 11. dub­na 2016 zlín­ský Baťův insti­tut. Také vzhle­dem k regi­o­nu se mlu­vi­lo zejmé­na o tra­di­ci a pre­fab­ri­ka­ci jako o mož­ných nástro­jích archi­tek­tu­ry. A prá­vě z těch­to důvo­dů byla KOMA gene­rál­ním part­ne­rem večera.

Zapl­ně­né foyer kul­tur­ní­ho kom­ple­xu 14ǀ15 se moh­lo těšit na šes­ti­ci archi­tek­tů, kte­ří při­ja­li pozvá­ní k deba­tě. Na pódiu se sešli archi­tekt a herec David Váv­ra, zná­mý tvůr­ce sakrál­ních sta­veb Marek Ště­pán či Sva­to­pluk Slá­de­ček, kte­rý pro­slul svý­mi ori­gi­nál­ní­mi domy. Nechy­bě­la ani Jit­ka Res­so­vá ze zlín­ské­ho stu­dia Elle­ment, kopřiv­nic­ký archi­tekt Kamil Mrva nebo Ondřej Chy­bík, jeden ze spo­lu­au­to­rů Čes­ké­ho pavi­lo­nu na loň­ské EXPO.

 • Img_1668
 • Img_2137_0
 • Img_1693
 • Img_1742
 • Img_1877
 • Img_1928
 • Img_1903
 • Img_1740
 • Img_2147
 • Img_2007
 • Img_2012