KOMA MODULAR alt

Ozvěny EXPA v Národ­ním tech­nick­ém muzeu v Praze


09. 06. 2016 | Novinky

22. 3. 2016 proběh­la pan­elová před­náš­ka na téma český pavilon v Praze. Před­nášku zahájil gen­erál­ní ředi­tel Národ­ního tech­nick­ého muzea Karel Ksan­dr společně s ředitelem KOMA Stanislavem Mar­t­incem. Další­mi řečníky byli gen­erál­ní komisař České účasti na EXPO Jiří F. Potužník, archi­tekt Michal Krištof, ředi­tel výs­tav­by pavilonu Ladislav Slámeč­ka či ředi­tel mar­ketingu KOMA Mar­tin Hart. Ten na závěr před­nášky divákům před­stavil kon­cept sekundárního využití pavilonu ve Vizovicích, kde bude pavilon plnit funkci admin­is­tra­tivní budovy KOMA a cen­tra mod­ulární architektury.

Akce se kon­ala ve spoluprá­ci s Ná­rodním tech­nick­ým muzeem, týmem EXPA a Ital­sko-česk­ou obchod­ní průmyslovou komorou. Zášti­tu nad akcí převzal staros­ta MČ Pra­ha 7 Mgr. Jan Čižinský.

 • Dsc02539
 • Dsc02542
 • Dsc02544
 • Dsc02549
 • Dsc02551
 • Dsc02552
 • Dsc02561
 • Dsc02562
 • Dsc02566_0
 • Dsc02567
 • Dsc02585