KOMA MODULAR alt

Ozvě­ny EXPA v Národ­ním tech­nic­kém muzeu v Praze


09. 06. 2016 | Novinky

22. 3. 2016 pro­běh­la pane­lo­vá před­náš­ka na téma čes­ký pavi­lon v Pra­ze. Před­náš­ku zahá­jil gene­rál­ní ředi­tel Národ­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea Karel Ksan­dr spo­leč­ně s ředi­te­lem KOMA Sta­ni­sla­vem Mar­tin­cem. Dal­ší­mi řeč­ní­ky byli gene­rál­ní komi­sař Čes­ké účas­ti na EXPO Jiří F. Potuž­ník, archi­tekt Michal Krištof, ředi­tel výstav­by pavi­lo­nu Ladi­slav Slá­meč­ka či ředi­tel mar­ke­tingu KOMA Mar­tin Hart. Ten na závěr před­náš­ky divá­kům před­sta­vil kon­cept sekun­dár­ní­ho vyu­ži­tí pavi­lo­nu ve Vizo­vi­cích, kde bude pavi­lon plnit funk­ci admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy KOMA a cen­t­ra modu­lár­ní architektury.

Akce se kona­la ve spo­lu­prá­ci s Ná­rodním tech­nic­kým muze­em, týmem EXPA a Ital­sko-čes­kou obchod­ní prů­mys­lo­vou komo­rou. Zášti­tu nad akcí pře­vzal sta­ros­ta MČ Pra­ha 7 Mgr. Jan Čižinský.

 • Dsc02539
 • Dsc02542
 • Dsc02544
 • Dsc02549
 • Dsc02551
 • Dsc02552
 • Dsc02561
 • Dsc02562
 • Dsc02566_0
 • Dsc02567
 • Dsc02585