KOMA MODULAR alt

Prv­ní modu­lár­ní níz­ko­ener­ge­tic­ký RD s difúz­ně ote­vře­ný­mi stěnami.


13. 12. 2016 | Novinky

V Halu­zi­cích v oblas­ti Bílých Kar­pat jsme vybu­do­va­li prv­ní níz­ko­ener­ge­tic­ký modu­lár­ní rodin­ný dům s difúz­ně ote­vře­ný­mi stě­na­mi. Obál­ka rodin­né­ho domu vyho­vu­je para­me­t­rům pasiv­ní­ho domu, ale pro­to­že vlast­ník upřed­nost­nil pří­mé větrá­ní čer­s­tvým kar­pat­ským vzdu­chem před větrá­ním pomo­cí reku­per­a­ce, je dům v kate­go­rii níz­ko­ener­ge­tic­ké. Dům je vyba­ven dal­ší­mi elek­tro­nic­ký­mi vychy­táv­ka­mi s ozna­če­ním Smart House 
Videa
 • 15mm0094
 • 15mm0114
 • 15mm0118
 • 15mm0141
 • 15mm0150
 • 15mm9831
 • 15mm0101 0
 • 15mm0094
 • 15mm0101 0
 • 15mm0114
 • 15mm0118
 • 15mm0141
 • 15mm0150
 • 15mm9831