KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní záze­mí pro Ško­da Auto


13. 12. 2016 | Novinky

Ško­da Auto si vybra­la naši fir­mu pro vybu­do­vá­ní modu­lár­ních kan­ce­lá­ří pro depo D2. Celý objekt je sesta­ven ze 14ks vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů 10 x3. Ven­kov­ní fasáda je tvo­ře­na vodo­ro­vý­mi vlna­mi a okna jsou dopl­ně­na ven­kov­ní­mi žalu­zi­e­mi. Vnitř­ní stě­ny jsou opat­ře­ny sádro­vlákni­tý­mi des­ka­mi, pod­la­ha je kom­bi­no­va­ná v kan­ce­lá­řích jsou kober­ce a na chod­bách dlažba.Topení je tep­lo­vod­ní a pod­hled je zavě­še­ný kazetový.
Videa
 • D2-skodaauto-04
 • D2-skodaauto-06
 • D2-skodaauto-08
 • D2-skodaauto-09
 • D2-skodaauto-10
 • D2-skodaauto-12
 • D2-skodaauto-14
 • D2-skodaauto-15
 • D2 skodaauto 04 0
 • D2 skodaauto 06
 • D2 skodaauto 08
 • D2 skodaauto 09
 • D2 skodaauto 10
 • D2 skodaauto 12
 • D2 skodaauto 14
 • D2 skodaauto 15