KOMA MODULAR alt

KOMA MODU­LAR v sou­tě­ži Expor­tér roku


13. 12. 2016 | Novinky

V letoš­ním roč­ní­ku vyhla­šo­vá­ní Expor­té­ra roku jsme se neztra­ti­li, i když jsme byli pře­řa­ze­ni ze střed­ních expor­té­rů do kate­go­rie vel­kých expor­té­rů (export na 500 mil. Kč). Dva­krát jsme se umís­ti­li na pomy­sl­né bed­ně“ a to v kate­go­rii Mezi­roč­ní­ho nárůstu“ a nej­lep­ší expor­té­ři dle hod­no­ce­ní Bis­no­de - Top Rating Bis­no­de“. Letoš­ní 22, roč­ník byl tra­dič­ně vyhlá­šen v Kai­serš­tejn­ském palá­ci v Pra­ze, za účas­ti před­ních před­sta­vi­te­lů vlá­dy ČR, Sená­tu a Posla­nec­ké sněmovny.
Videa
  • Narust_exportu_2014-2015_koma_modular
  • Top_rating_bisnode_koma_modular