KOMA MODULAR alt

Sdíl­ko v Ost­ra­vě-Porubě opět ve spo­je­ní se CITY moduly


29. 09. 2016 | Novinky

Dru­hý roč­ník úspěš­né­ho pro­jek­tu, kte­rý se pomo­cí modu­lár­ních sta­veb sna­ží ozvlášt­nit a dopl­nit veřej­ný pro­stor, opět zabez­pe­či­ly modu­ly spo­leč­nos­ti KOMA. V cel­kem šes­ti CITY modu­lech se moh­li před­sta­vit nejen míst­ní drob­ní pod­ni­ka­te­lé, ale akce byla také věno­vá­na pro­ble­ma­ti­ce veřej­né­ho prostoru. 

Sdíl­ko pro­sa­di­la mís­tosta­rost­ka Ost­ra­vy-Poru­by Zuza­na Baj­ga­ro­vá. Zau­ja­ly mě hlav­ně dvě myš­len­ky. Zapr­vé veřej­ný pro­stor a prá­ce s ním, a zadru­hé drob­ní pod­ni­ka­te­lé a jak na ně pou­ka­zo­vat, jak je zvi­di­tel­nit.“ Akce pro­bí­ha­la kaž­dý den od 24. srp­na do 21. září v mís­tě zva­ném U Flo­ri­dy. Lidé tam sice cho­di­li, pose­dě­li, ale Sdíl­ko uká­za­lo jak obrov­ský a nevy­u­ži­tý poten­ci­ál toto mís­to nabí­zí. Na své si při­šli všich­ni od nejmen­ších až po seni­o­ry. CITY modu­ly opět uká­za­ly, že do měs­ta pat­ří a mají obrov­ský poten­ci­ál prá­vě pro tyto krát­ko­do­bé akce ve veřej­ném prostoru.

 • Dsc_0865
 • 14138666_1368190489862162_387679907598166622_o
 • 14183867_911714508934820_5283276697389842713_n
 • 14196050_1827870750778906_6360271290606758290_o
 • 14206151_1368232596524618_7221411224885838355_o
 • 14231269_1829286873970627_1019920798905265597_o
 • 14231909_1828329020733079_3634383133750157599_o
 • 14257633_1368190546528823_4238172677433572310_o
 • 14258277_1829980210567960_4765993892584811612_o
 • 14289982_1827396380826343_491050999283221316_o
 • 14290049_1831431387089509_2676150083824891757_o
 • 4a
 • 376a1672
 • 376a1677
 • 14124991_1821669464732368_8133281867255196647_o
 • 14289790_1829286870637294_1825998942012633477_o
 • 14311325_1829980390567942_2622192893752122771_o
 • 14362614_1832874390278542_7195692147115322772_o
 • Dsc_0222
 • Dsc_0597
 • Dsc_0887
 • Dsc_0937
 • Img_3929_cropped
 • Img_3974
 • Lide_si_mohli_i_zavzpominat._soucasti_expozice_beskydskeho_veteran_klubu_bylo_legendarni_prase
 • Sdilko_promenilo_centrum_poruby_od_24._srpna_do_21._zari