KOMA MODULAR alt

Kino Met­ro­pol ovlád­la archi­tek­tu­ra – i s při­spě­ním KOMA


29. 09. 2016 | Novinky

Tře­tí Pecha­Ku­cha Night v Olo­mou­ci byla zamě­ře­ná na archi­tek­tu­ru a urba­nis­mus. Akce pro­běh­la 9. září 2016 v rám­ci dnů evrop­ské­ho dědic­tví a jed­ním z řeč­ní­ků byl i ředi­tel KOMA Sta­ni­slav Mar­ti­nec. Jsme pyš­ní na to, že pro KOMA, respek­ti­ve Sta­ni­sla­va Mar­tin­ce, je to již dru­há účast na tom­to projektu.

Před dvě­ma lety vystou­pil Sta­ni­slav Mar­ti­nec na Pecha­Ku­cha v Plzni. Teh­dy se zamě­řil na his­to­rii spo­leč­nos­ti a její roz­voj až po před­sta­ve­ní návr­hu k pavi­lo­nu EXPO v Milá­nu. Od té doby jsme se opět posu­nu­li o kus dál, tak­že Sta­ni­slav Mar­ti­nec mohl nejen uká­zat, jak úspěš­ným se pavi­lon EXPO nako­nec stal, ale i sou­čas­né pro­jek­ty ze CITY modu­lů či uto­pic­kou vizi, jakou je dodá­vá­ní modu­lů pro osíd­le­ní Marsu.

  • Pecha_architekti_1-30
  • Pecha_architekti_1-1
  • Pecha_architekti_1-3_0
  • Pecha_architekti_1-4_0
  • Pecha_architekti_1-6_0
  • Pecha_architekti_1-10_0