KOMA MODULAR alt

Naše City modu­ly na inspi­rač­ním Ynspirology


25. 06. 2017 | Novinky

Naše City modu­ly a Ligh­thou­se byly sou­čás­tí vyda­ře­né akce @Ynspirology Fes­ti­val 2017. Fir­ma KOMA Modu­lar je ino­va­tiv­ní a mla­dá fir­ma duchem, tak­že je samo­zřej­mé, že při­spě­la ke zda­ru této akce. Vše vyja­dřu­je podě­ko­vá­ní od pořa­da­te­le: Jed­no par­ko­viš­tě, dva dny, tři­cet inspi­rá­to­rů, šede­sát akti­vit a téměř 6.000 návštěv­ní­ků! To byl dru­hý roč­ník Ynspi­ro­lo­gy Fes­ti­va­lu! Dou­fá­me, že jste si to všich­ni uži­li! Za nás to bylo skvě­lý, hlav­ně díky vám! Děku­je­me moc! Už teď jsme plní inspi­ra­ce na daší ročník!“ 
Videa
 • Dsc1330
 • Dsc1352
 • Dsc1433
 • Dsc1632
 • Dsc1635
 • Dsc1699
 • Dsc1855
 • Dsc1862
 • Dsc2037
 • Dsc2042
 • Dsc2053
 • Dsc2073
 • Dsc2146
 • Dsc2151
 • Dsc2157
 • Dsc2238
 • Dsc2243
 • Dsc2517
 • Dsc2524
 • Dsc3689
 • Dsc3919
 • Dsc3935
 • Dsc3985
 • Dsc3995
 • Dsc4016
 • Dsc4258