KOMA MODULAR alt

Dům Čes­ké tele­vi­ze na Fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech


04. 07. 2017 | Novinky

Na 52. roč­ní­ku Fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech zvo­li­la Čes­ká tele­vi­ze pro svůj dům naše City modu­ly. Pre­mi­é­ru si zde pro­ži­ly modu­ly ulo­že­né na zvlášt­ní mon­to­va­né oce­lo­vé kon­struk­ci v čer­ve­né bar­vě. Na stře­chu modu­lů je při­pev­ně­na roz­lo­ži­tá tera­sa, kte­rá posky­tu­je návštěv­ní­kům domu ČT odpo­či­nek, ale i krás­ný výhled na Diva­del­ní náměs­tí. V pro­střed­ní čás­ti domu je stu­dio ČT, z kte­ré­ho se den­ně vysí­la­jí repor­tá­že, V pří­ze­mí je kavár­na s cuk­rár­nou, obchů­dek a záze­mí pro stři­ha­če a cate­ring. Ved­le domu je podi­um pro vystou­pe­ní růz­ných hudeb­ních sku­pin. Celý dům díky oce­lo­vé kon­struk­ci budí dojem, jako by levi­to­val nad náměs­tím. Dům navrh­la desig­nér­ka Adéla Bačová.


Videa
 • Dum ceske televize mffkv2017 04 0
 • Dum ceske televize mffkv2017 01
 • Dum ceske televize mffkv2017 02
 • Dum ceske televize mffkv2017 06
 • Dum ceske televize mffkv2017 09
 • Dum ceske televize mffkv2017 12
 • Dum ceske televize mffkv2017 14
 • Dum ceske televize mffkv2017 24
 • Dum ceske televize mffkv2017 26
 • Dum ceske televize mffkv2017 29
 • Dum ceske televize mffkv2017 30
 • Dum ceske televize mffkv2017 37
 • Dum ceske televize mffkv2017 42
 • Dum ceske televize mffkv2017 43
 • Dum ceske televize mffkv2017 46
 • Dum ceske televize mffkv2017 49
 • Dum ceske televize mffkv2017 51