KOMA MODULAR alt

Dota­ce EU


14. 11. 2019 | Novinky

Rea­li­za­ce dotač­ní­ho pro­gra­mu MPO, OP PIK 2014 – 2020

Dotač­ní pro­gram: APLI­KA­CE, výzva VI

Dotač­ní pro­gram: Modu­lár­ní sta­veb­ni­ce KOMA Fashi­on line

Pro­jekt čís­lo: 15361

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií

Rea­li­za­ce dotač­ní­ho pro­gra­mu MPO, OP PIK 2014 – 2020

Dotač­ní pro­gram: APLI­KA­CE, výzva VI

Dotač­ní pro­gram: Modu­lár­ní sta­veb­ni­ce KOMA Fashi­on line

Pro­jekt čís­lo: 15361

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií