KOMA MODULAR alt

Fashi­on Line zís­ka­la pres­tiž­ní oce­ně­ní Red Dot Award 2021


25. 03. 2021 | Novinky

Jsme moc rádi, že se s vámi může­me podě­lit o radost z oce­ně­ní Red Dot. Odbor­ná poro­ta slo­že­ná ze svě­tozná­mých desig­né­rů oce­ni­la naši výrob­ko­vou řadu v kate­go­rii Pro­duk­to­vý design!

Poptat

Red Dot Design Award je oce­ně­ní za pro­duk­to­vý design. Je udě­lo­vá­na odbor­nou poro­tou slo­že­nou ze svě­tozná­mých desig­né­rů v němec­kém měs­tě Essen. Od roku 1955 mohou desig­né­ři i výrob­ci při­hla­šo­vat pro­duk­ty či jejich kon­cep­ty a sou­pe­řit o nej­lep­ší desig­nér­ské poči­ny. Sou­tě­že se kaž­do­roč­ně účast­ní tisí­ce pro­duk­tů z celé­ho světa. 

Fashi­on Line Relax zís­ka­la oce­ně­ní v kate­go­rii Pro­duk­to­vý design.