KOMA MODULAR alt

Dota­ce M24


11. 09. 2023 | Novinky

Název pro­gra­mu: Ope­rač­ní pro­gram Tech­no­lo­gie a apli­ka­ce pro konkurenceschopnost

Název pro­jek­tu: Vel­ko­prosto­ro­vý modul M24

Regis­trač­ní čís­lo pro­jek­tu: CZ.01.01.01/02/22_003/0000130

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.