KOMA MODULAR alt

Video z mon­tá­že modu­lár­ní­ho gol­fo­vé­ho zázemí


19. 09. 2011 | Video

Zazna­me­na­li jsme mon­táž záze­mí gol­fo­vé­ho klu­bu Golf Club Mari­na v Pra­ze. Gol­fo­vé záze­mí z výrob­ko­vé řady Com­fort­Li­ne si může­te na vlast­ní oči pro­hléd­nout a při tom si zahrát golf na hřiš­ti, kte­ré je situ­o­vá­no na bře­hu Vlta­vy na Rohan­ském ost­ro­vě v Pra­ze pří­mo pod Libeň­ským mostem.

Dal­ší záze­mí pro gol­fis­ty jsme vybu­do­va­li ve slo­ven­ském Lozor­nu pro Golf Club Pegas a v Pra­ze pro Golf Letňa­ny. Výho­da toho­to sys­té­mu je, že záze­mí máte vybu­do­vá­no rych­le, ceno­vě výhod­ně v potřeb­né kva­li­tě a může­me ho vybu­do­vat i přes zim­ní měsí­ce tak, že na jaře budou všich­ni hrá­či pře­kva­pe­ni a potě­še­ni kom­fort­ním záze­mím. Splaš­ko­vé vody mohou být navíc odve­de­ny do modu­lár­ní­ho fekál­ní­ho tan­ku tak, jak je tomu na Rohan­ském ostrově.