KOMA MODULAR alt

Pro průmysl a služby


Mod­ulární výs­tav­ba a speciál­ní kon­te­jn­ery jsou vhod­né pro rych­le ros­toucí průmyslová odvětví jak v těžkém, tak v lehkém průmys­lu. Admin­is­tra­tivní i sociál­ní mod­ulární objek­ty vyřeší rych­le potřeb­né zázemí jak pro tech­nické pra­cov­níky, ale i pro výrob­ní zaměstnance.

Kancelare-wk-06

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budovy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rychlosti a mobil­itě nejvíce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.

Img_20180609_093350

Sanitární moduly

KOMA MOD­U­LAR se za roky své exis­tence vypro­filo­vala jako expert na výrobu san­itárních mod­ulů. KOMA mod­u­ly se uplat­ni­ly jako zázemí pro VIP akce i jako zázemí pro sportovní svě­tové a evrop­ské šampionáty.

Eledvice-9

Zařízení staveniště

Bez obyt­ných a san­itárních mod­ulů si dnes už žád­ný staveb­ník nedokáže před­stavit zařízení staveniště. Obyt­né a san­itární mod­u­ly jsou vhod­né jak pro malé stav­by, tak i velké staveb­ní celky s kanceláře­mi, šat­na­mi, uby­tov­na­mi, mod­u­ly pro odpočinek a stravování.

Explosion-proof-containers-1

Speciální moduly

Velko­pros­torové mod­u­ly se uplat­ní i v odvětvích, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost, umístění speciál­ních tech­nologií nebo na místech, kde použití stan­dard­ní metody výs­tav­by není možné.