KOMA MODULAR alt

30 fotografií

Albeda College, NL


Dočasná modulární škola sloužící po dobu rekonstrukce stávající budovy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Střední školy
Rok realizace:2011
Klient:De Cabin Concurrent
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 288
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Učňov­ské stře­dis­ko Albe­da Colle­ge vyu­ži­la po dobu rekon­struk­ce budo­vy ško­ly mož­nos­ti dočas­né­ho řeše­ní umís­tě­ní ško­ly a učňov­ské díl­ny do sesta­vy obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů. Na tuto dobu pro­na­ja­la ško­le obyt­né kon­tej­ne­ry fir­ma De Cabin, kte­ré jsme uve­de­né obyt­né a sani­tár­ní kon­tej­ne­ry vyro­bi­li. Vyu­ži­tí dočas­ných pro­stor pomo­cí modu­lů nebo obyt­ných kon­tej­ne­rů po dobu rekon­struk­ce vyu­ží­va­jí v hoj­né míře pro­gre­siv­ní inves­to­ři, kte­ří tak­to efek­tiv­ně řeší Neru­dov­ský pro­blém kam s ním“.

Umístění objektu

Zpět na reference