KOMA MODULAR alt
6
1
3
4
6
5
7
8
11
14
15
17
19
23
26

14 fotografií

Centrum volného času v Brně - Medlánky


Centrum volného času Medlánky Brno. Objekt je určen zejména pro obyvatele Medlánek od dětí až po seniory.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vzdělávací centra
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Vhod­né mís­to pro klu­bo­vé akti­vi­ty chy­bě­lo Med­lán­kám dlou­ho­do­bě. Záměr vybu­do­vat samo­stat­né cen­t­rum vol­né­ho času se v hla­vách zastu­pi­te­lů z řad Obča­nů pro Med­lán­ky zro­dil v hlu­bo­ké minu­los­ti. Otá­zek, na kte­ré ale nará­že­li, bylo mno­ho. Kam cen­t­rum umís­tit, z čeho stav­bu finan­co­vat, jak by měla vypa­dat a fungovat…?Jasnou podo­bu zís­ka­la myš­len­ka v roce 2014. Zastu­pi­te­lé se shod­li na modu­lár­ní stav­bě a našli vhod­nou loka­li­tu pro její umís­tě­ní. Násle­do­va­lo zadá­ní pro­jek­tu a hle­dá­ní finanč­ních zdro­jů. Objekt je určen zejmé­na pro oby­va­te­le Med­lá­nek od dětí až po seni­o­ry. Cen­t­rum vyu­ží­vá pro krouž­ky 2 míst­nos­ti, jed­nu 30 m² a dru­hou 49 m². Uvnitř jsou dvě šat­ny, mís­to pro kočár­ky, tech­nic­ká míst­nost, sklad a tři WC, včet­ně jed­no­ho pro vozíč­ká­ře. Pro ven­kov­ní akti­vi­ty je veřej­nos­ti k dis­po­zi­ci rov­něž vel­ká tera­sa o veli­kos­ti 53 m² a budou­cí zahra­da o roz­lo­ze 1370 m².

Umístění objektu

Zpět na reference