KOMA MODULAR alt
Centrum_zdravi-56
Centrum_zdravi-04
Centrum_zdravi-15
Centrum_zdravi-17
Centrum_zdravi-19
Centrum_zdravi-20
Centrum_zdravi-26
Centrum_zdravi-43
Centrum_zdravi-24
Centrum_zdravi-28
Centrum_zdravi-30
Centrum_zdravi-36
Centrum_zdravi-39
Centrum_zdravi-40
Centrum_zdravi-41
Centrum_zdravi-47
Centrum_zdravi-48
Centrum_zdravi-50
Centrum_zdravi-53
Centrum_zdravi-56
Centrum_zdravi-91
Centrum_zdravi-94
Centrum_zdravi-96
Centrum_zdravi-98

23 fotografií

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary


Unikátní projekt slouží pro vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných životních situací pro děti i jejich rodiče.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vzdělávací centra
Rok realizace:2015
Klient:EUROVIA CS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 35
Užitná plocha: 627 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Slav­nost­ním dokon­če­ním skon­či­la stav­ba Cen­t­ra zdra­ví a bez­pe­čí v Kar­lo­vých Varech. Uni­kát­ní pro­jekt slou­ží pro vzdě­lá­vá­ní a tré­nink pre­ven­ce rizik a mimo­řád­ných život­ních situ­a­cí pro děti i jejich rodi­če. Vari­a­bi­li­ta, rych­lost výstav­by a leh­ká pře­no­si­tel­nost sys­té­mu KOMA pře­svěd­či­la spo­leč­nost EURO­VIA CS aby oje­di­ně­lé cen­t­rum zdra­ví a bez­pe­čí vybu­do­va­la modu­lár­ní tech­no­lo­gií KOMA. Cen­t­rum je urče­né pro děti, kte­ré se budou učit, jak před­chá­zet úra­zům, cho­vat se při neho­dách, požá­rech či jiných kri­zo­vých situ­a­cích. Pro­jekt vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra uka­zu­je dal­ší mož­nos­ti vyu­ži­tí modu­lár­ní výstav­by, kte­ré umož­ní úpra­vy are­á­lu pro simu­la­ci spe­ci­fic­kých kri­zo­vých situací.

Umístění objektu

Zpět na reference