KOMA MODULAR alt
22092010746
22092010713
22092010746
Dsc-0177

3 fotografie

COMMANDO BARRACKS, Roosendaal


20 obytných místností, prádelna a sanitární vybavení. Celá budovy je tvořena 35ti moduly půdorysných rozměrů 6x3m.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Ubytovny
Rok realizace:2010
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Užitná plocha: 630 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Holand­ská armá­da hle­da­la pře­chod­né uby­to­vá­ní pro úder­né jed­not­ky, kte­ré se vrá­ti­ly z Afga­nista­nu. Naše fir­ma spo­leč­ně s holand­ským part­ne­rem doda­la pro tuto potře­bu modu­lár­ní stav­bu, kte­rá se sklá­dá z 20 obyt­ných míst­nos­tí, prá­del­ny a sani­tár­ní­ho vyba­ve­ní. Celá budo­vy je tvo­ře­na 35ti modu­ly půdo­rys­ných roz­mě­rů 6x3m.

Umístění objektu

Zpět na reference