KOMA MODULAR alt
Modularni Komunitni centrum Roztyly 3
Modularni Komunitni centrum Roztyly 1
Modularni Komunitni centrum Roztyly 2
Modularni Komunitni centrum Roztyly 3
Modularni Komunitni centrum Roztyly 4
Modularni Komunitni centrum Roztyly 5

5 fotografií

Dočasné komunitní centrum pro uprchlíky v Roztylech


Modulární komunitní centrum pro uprchlíky realizované v čase kratším než 1 měsíc.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vzdělávací centra
Rok realizace:2022
Klient:Passerinvest Group
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Počet modulů: 26
Užitná plocha: 470 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Kon­cem dub­na bude zahá­jen pro­voz dočas­né­ho Komu­nit­ní­ho cen­t­ra, kte­ré poslou­ží váleč­ným uprch­lí­kům z Ukra­ji­ny jako kom­fort­ní záze­mí pro hlí­dá­ní dětí, soci­ál­ní a vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty i vzdě­lá­vá­ní s mož­nos­tí zapo­je­ní se do soci­ál­ních a pod­půr­ných programů. 

Mon­táž budo­vy z 26 modu­lů byla zahá­je­na 29.3., kdy pro­bě­hl návoz prv­ní polo­vi­ny modu­lů. Zby­tek modu­lů bylo dove­zen a smon­to­ván dru­hý den. Násle­do­va­ly dokon­čo­va­cí prá­ce, pří­pra­va modu­lů a vyba­ve­ní budo­vy. Zahá­je­ní pro­vo­zu budo­vy je plá­no­vá­no na 27.4.2022, ani ne měsíc od zahá­je­ní montáže. 

Díky spo­leč­nos­ti Pas­se­rin­vest Group, kte­rá akci ze dvou tře­tin finan­co­va­la, jsme se moh­li opě­tov­ně zapo­jit do pro­jek­tu s vel­kým huma­ni­tár­ním přesahem. 

Pro­jekt vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s měst­skou čás­tí Pra­ha 11 a Nadač­ním fon­dem Help Ukra­i­ne

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku