KOMA MODULAR alt
MS Kvetnice 3
MS Kvetnice 3
MS Kvetnice 1
MS Kvetnice 12
MS Kvetnice 5
MS Kvetnice 10
MS Kvetnice 9
MS Kvetnice 4
MS Kvetnice 11
MS Kvetnice 7
MS Kvetnice 6
MS Kvetnice 8
MS Kvetnice 2

12 fotografií

Čtyřtřídní školka v Květnici


Dvoupodlažní modulární čtyřtřídní mateřská škola pro 96 dětí z 44 modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2020
Klient:Obec Květnice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 1040 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ním sys­té­mem se roz­hod­la rea­li­zo­vat škol­ku i obec Květ­ni­ce. KOMA byla gene­rál­ním doda­va­te­lem této dvou­pod­laž­ní škol­ky rea­li­zo­va­né ze 44 modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne. V budo­vě jsou čty­ři učeb­ny, her­na, výdej­na obě­dů, soci­ál­ní zaří­ze­ní a záze­mí pro uči­te­le. Do vrch­ní­ho pat­ra je bez­ba­ri­é­ro­vý pří­stup pomo­cí osob­ní­ho výta­hu. Her­ny tvo­ří ote­vře­ný pro­stor bez roz­ná­še­cích slou­pů a jsou vyba­ve­ny akus­tic­ký­mi pod­hle­dy. Samo­zřej­mos­tí je tep­lo­vod­ní tope­ní a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dů. Budo­va je opat­ře­na zatep­le­nou fasádou s omít­kou a zatep­le­nou stře­chou. Škol­ka spl­ňu­je veš­ke­ré poža­dav­ky na sou­čas­nou výstav­bu toho­to typu zařízení. 

Umístění objektu

Zpět na reference