KOMA MODULAR alt
Kia-bratislava-3
Kia-bratislava-1
Kia-bratislava-3
Kia-bratislava-4
Kia-bratislava-7
Kia-bratislava-8
Kia-bratislava-9

6 fotografií

Modulární zázemí ojetých vozů KIA, Bratislava


Modulární bazar automobilů na pronajatém pozemku.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Autosalony
Rok realizace:2012
Klient:KIA Bratislava
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 18 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pro­gre­siv­ní inves­to­ři již dáv­no vyu­ží­va­jí výhod modu­lár­ní výstav­by. Ne jinak je tomu i v pří­pa­dě záze­mí pro pro­dej mír­ně oje­tých vozů KIA, kte­ré je umís­tě­no na výpa­dov­ce z Bra­ti­sla­vy do Víd­ně. Bazar auto­mo­bi­lů je umís­těn na pro­na­ja­tém pozem­ku, pro to zvo­li­la fir­ma KIA modu­lár­ní způ­sob výstav­by. V pří­pa­dě ukon­če­ní nájmu tak nepři­jde o vlo­že­nou inves­ti­ci, ale modu­lár­ní kan­ce­lář si bude moci jed­no­du­še pře­mís­tit na jiné mís­to. Vzhle­dem k tomu, že si KIA zaklá­dá i na image, zvo­li­la pro svo­je záze­mí pro­de­je oje­tin modul, kte­rý je oblo­žen hli­ní­ko­vý­mi des­ka­mi ALU­CO­BOND a inte­ri­ér je roz­dě­len pís­ko­va­nou skle­ně­nou příč­kou. Záze­mí pro­dej­ců tak zvý­raz­ňu­je kva­li­tu pro­dá­va­ných vozů, což je v kon­tras­tu někte­rých auto­ba­za­rů, kde tvo­ří záze­mí nevzhled­né zrez­lé sta­ve­ništ­ní buňky.

Umístění objektu

Zpět na reference