KOMA MODULAR alt
SKI Skuhrov Destne 2
SKI Skuhrov Destne 2
SKI Skuhrov Destne 7
SKI Skuhrov Destne 5
SKI Skuhrov Destne 3
SKI Skuhrov Destne 10
SKI Skuhrov Destne 4
SKI Skuhrov Destne 9
SKI Skuhrov Destne 1
SKI Skuhrov Destne 8
SKI Skuhrov Destne 6

10 fotografií

Modulární zázemí pro oddíl běžeckého lyžování


Zázemí lyžařského oddílu s modulárním jádrem, dřevěnou fasádou a podkrovím.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2019
Klient:Wikov SKI Skuhrov
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 85 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V Dešt­ném v Orlic­kých horách vyu­ží­vá modu­lár­ní záze­mí oddíl běžec­ké­ho lyžo­vá­ní SKI Skuhrov. Lyžař­ský are­ál si již del­ší čas říkal o odpo­ví­da­jí­cí záze­mí, kte­ré spor­tov­cům, tre­né­rům a dal­ším funk­ci­o­ná­řům oddí­lu chy­bě­lo. Vzhle­dem k přís­ným regu­la­ti­vám, kte­ré jsou u sta­veb v CHKO vyža­do­vá­ny, jako napří­klad dře­vě­ná fasáda a sed­lo­vý tvar stře­chy, vznik­la cha­ta, jejíž jádro je modu­lár­ní, avšak její podo­ba vychá­zí z tra­dič­ních hor­ských sta­ve­ní. Na pří­zem­ních 6 modu­lů, kte­ré slou­ží jako spo­le­čen­ská míst­nost, záze­mí pro roz­hod­čí, soci­ál­ní zaří­ze­ní a sklad, byla nain­sta­lo­vá­na sekun­dár­ní stře­cha a vzni­kl pro­stor pro přespání. 

Umístění objektu

Zpět na reference