KOMA MODULAR alt

19 fotografií

Zázemí sportovních potřeb v areálu Monínec


Modulární zázemí pro firmu TRIGEMA v areálu Monínec, který najdete na Javorové skále 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 162 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní objek­ty pro­ka­zu­jí své výho­dy i jako záze­mí pro růz­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Ten­to­krát jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní sesta­vu v are­á­lu Moní­nec pro fir­mu TRI­GE­MA. Záze­mí slou­ží v zimě jako půj­čov­na lyžař­ských potřeb a lyžař­ská ško­la a v létě pro růz­né oudo­ro­vé akti­vi­ty včet­ně půj­čov­ny kol a koloběžek.Monínec leží v srd­ci Čes­ké Sibi­ře a kom­bi­na­ce její­ho mik­ro­kli­ma­tu, sever­ní strá­ně a nad­moř­ské výš­ky tvo­ří z Monín­ce jedi­neč­ný pří­rod­ní ledo­vec. Pro lyža­ře i snow­bo­ar­dis­ty je zde něko­lik sjez­do­vek. Na vrchol 1,2 km dlou­hé sjez­dov­ky vás vyve­ze čtyř­se­dač­ko­vá lanov­ka. Lyžař­ská ško­la nabí­zí výu­ku dospě­lým i dětem ve dvou ski­par­cích. Are­ál je navíc vyba­ven nej­mo­der­něj­ší zasně­žo­va­cí tech­no­lo­gí umož­ňu­jí­cí výro­bu sně­hu při tep­lo­tách nad nulou. Moní­nec je pro­to ide­ál­ním mís­tem pro lyžo­vá­ní neda­le­ko Pra­hy. Samo­zřej­mos­tí je abso­lut­ní záze­mí s kom­plet­ním vyba­ve­ním pro zim­ní spor­ty včet­ně půj­čov­ny i ski­ser­vi­su. Díky nej­mo­der­něj­ší­mu zasně­žo­vá­ní je míst­ní svah ide­ál­ní pro lyžo­vá­ní i v době, kdy jin­de už vytáh­li kola. Kro­mě sjez­do­vé­ho lyžo­vá­ní zde najde­te i dal­ší zim­ní atrak­ce jako snowtu­bing a samo­zřej­mos­tí je i mož­nost sáň­ko­vá­ní a bobo­vá­ní. V oko­lí Monín­ce jsou pra­vi­del­ně udr­žo­va­né a dob­ře zna­če­né běž­kař­ské tra­sy v dél­ce zhru­ba 54 kilometrů.V létě návštěv­ní­ci are­á­lu oce­ní hlav­ně vel­ké množ­ství cyk­lotras v oko­lí, ale také zábav­né atrak­ce pří­mo v are­á­lu. Mezi ně pat­ří napří­klad bike­park s něko­li­ka tra­sa­mi vhod­ný­mi jak pro zku­še­né bike­ry, tak pro začá­teč­ní­ky, děti i ženy. Při­mo v are­á­lu se může­te zaba­vit také na atrak­cích jako jsou tram­po­lí­ny, tubing, dis­c­golf, lano­vý park, hor­ské koloběž­ky, tenis, volej­bal a dal­ší. Jen pár minut pěší chůze od spod­ní sta­ni­ce lanov­ky se nachá­zí pří­rod­ní kou­pa­liš­tě Pil­ský ryb­ník a k let­ní­mu osvě­že­ní je mož­né vyu­žít také ven­kov­ní bazén u Hote­lu Moní­nec. Are­ál Moní­nec najde­te na Javo­ro­vé ská­le 70 km již­ně od Pra­hy na pome­zí Stře­do­čes­ké­ho a Jiho­čes­ké­ho kra­je neda­le­ko měs­ta Sedlec-Prčice.

Umístění objektu

Zpět na reference