KOMA MODULAR alt
Lidé bez přístřeší
Ubytovna z vnějšku
P1150005 0

2 fotografie

Moduly pro lidi bez přístřeší


KOMA věnovala moduly pro ubytování lidí bez přístřeší pro společenství Dobrý pastier.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Ubytovny
Rok realizace:2017
Klient:Dobrý pastier
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 108 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Dob­rý pas­tier je spo­le­čen­ství, kte­ré pomá­há žít důstoj­ně lidem, kte­ří se dosta­li na okraj spo­leč­nos­ti - lidé bez domo­va a pro­střed­ků, sta­ří lidé bez pro­střed­ků, kte­ří potře­bu­jí pomoc, rodi­ny bez stře­chy nad hla­vou, lidé pro­puš­tě­ní z věze­ní a nebo trpí­cí závis­los­tí. Když se vylé­čí duše, vylé­čí se i tělo. Tito lidé jsou při­ja­ti do spo­le­čen­ství, v kte­rém pracují.Dobrý pas­tier zajis­til těm­to lidem pří­stře­ší nad hla­vou, ale neměl uby­to­vá­ní pro rodi­ny. Naše fir­ma pro­to poskyt­la zby­lé modu­ly z EXPO pavi­lo­nu pro tuto bohu­li­bou čin­nost a tak nemu­sí být rodi­ny uby­to­vá­ny zvlášť muži, ženy a děti. KOMA svým malým dílem při­spě­la k tomu, aby tito lidé moh­li vést důstoj­ný život. Občan­ské sdru­že­ní Dob­rý pas­tier půso­bí na Slo­ven­ku v obcích Kláš­tor pod Znie­vom, Bzo­vík, Bor­co­vá, Pole­rie­ka, Vríc­ko a Nit­ri­an­ské Prav­no a sta­rá se o více než šest sto­vek lidí.


Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku