KOMA MODULAR alt
Ms-benesov-17
Img-1935
Img-1956
Img-1959
Img-1962
Img-1964
Img-1968
Img-1969
Ms-benesov-7
Ms-benesov-11
Ms-benesov-17
Ms-benesov-18
Ms-benesov-19
Ms-benesov-20
Ms-benesov-21
Ms-benesov-22
Ms-benesov-23
Ms-benesov-24
Ms-benesov-25
Ms-benesov-26
Ms-benesov-27
Ms-benesov-28
Ms-benesov-32
Ms-benesov-33
Ms-benesov-35
Ms-benesov-39
Ms-benesov-48
Ms-benesov-63
Ms-benesov-67

28 fotografií

MŠ Benešov


Patrová benešovská školka je složená ze 44 modulů výrobkové řady StandardLine a poskytuje prostory pro 112 dětí o rozloze 888 m2.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2012
Klient:Pradast
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 888 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA posta­vi­la na kon­ci roku 2012 dal­ší mateř­skou škol­ku - ten­to­krát v Bene­šo­vě. I tou­to rea­li­za­cí jsme potvr­di­li sílí­cí trend vyu­ží­vá­ní modu­lár­ní výstav­by při akut­ním nedo­stat­ku škol­ských pro­stor. Těší nás, že trend, kte­rý v Čes­ké repub­li­ce spus­ti­la prá­vě KOMA, nachá­zí stá­le vět­ší uplatnění.

Pat­ro­vá bene­šov­ská škol­ka je slo­že­ná ze 44 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne a posky­tu­je pro­sto­ry pro 112 dětí o roz­lo­ze 888 m². V budo­vě se nachá­zí 4 tří­dy, výdej­na jídel, soci­ál­ní záze­mí, šat­ny a záze­mí pro zaměst­nan­ce. Nechy­bí ani výtah pro jíd­lo. Před­mě­tem dodáv­ky byla hru­bá stav­ba pro fir­mu Pra­dast, kte­rá škol­ku dokon­či­la. KOMA doda­la obvo­do­vé stě­ny, včet­ně hli­ní­ko­vých výpl­ní otvo­rů v antra­ci­to­vé bar­vě. Fir­ma Pra­dast stav­bu dopl­ni­la příč­ka­mi, sani­tár­ním vyba­ve­ním včet­ně roz­vo­dů vody, vněj­ší fasádou Dekmetal.

Umístění objektu

Zpět na reference