KOMA MODULAR alt
Munchen-3
Munchen-14
Munchen-13
Munchen-12
Munchen-11
Munchen-10
Munchen-9
Munchen-8
Munchen-7
Munchen-6
Munchen-5
Munchen-4
Munchen-3
Munchen-2
Munchen-1
Munchen-15

15 fotografií

Rozšíření letiště Franze Josefa Strausse, D


Modulární zázemí, sloužící pro rozšíření letiště v Michově.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2012
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Užitná plocha: 6000 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Naši­mi zákaz­ní­ky jsou nej­vět­ší evrop­ské sta­veb­ní fir­my, kte­ré vyu­ží­va­jí naše kon­tej­ne­ry se zvý­še­nou život­nos­tí s celo­po­zin­ko­va­ným nos­ným rámem. Neji­nak je tomu i v pří­pa­dě zří­ze­ní záze­mí pro roz­ší­ře­ní letiš­tě v Mni­cho­vě. Mni­chov­ské letiš­tě nese od roku 1992, kdy bylo uve­de­no do pro­vo­zu, jmé­no Fran­ze Jose­fa Straus­se, dlou­ho­le­té­ho bavor­ské­ho kanc­lé­ře, jenž se zaslou­žil o prů­mys­lo­vý roz­květ této spol­ko­vé země a byl také nad­še­ným milov­ní­kem létá­ní. V roce 2008 odba­vi­lo letiš­tě v Mni­cho­vě více jak 34 mili­o­nů ces­tu­jí­cích, což je v rám­ci Němec­ka dru­hé nej­vyš­ší čís­lo hned po frank­furt­ském letiš­ti a v celé Evro­pě to řadí letiš­tě Mni­chov na sed­mé mís­to. Letiš­tě má dva ter­mi­ná­ly a nyní pro­bí­há výstav­ba tře­tí ran­ve­je a roz­ší­ře­ní ter­mi­ná­lu 2. Nej­ví­ce letů vypra­vu­je z mni­chov­ské­ho letiš­tě spo­leč­nost Lufthansa, pro niž je Mni­chov po Frank­fur­tu dru­hým nej­vý­znam­něj­ším stře­dis­kem letec­ké­ho pro­vo­zu. Mezi dal­ší vel­ké letec­ké doprav­ce (včet­ně těch sezon­ních) pat­ří v Mni­cho­vě Air Ber­lin, TUI­fly a Con­dor. Pro nás je potě­ši­tel­né, že se naše výrob­ky z Vizo­vic mohou podí­let na zve­le­be­ní mni­chov­ské­ho letiš­tě, kte­rý bylo pět­krát zvo­le­no nej­lep­ším evrop­ským letiš­těm roku.

Umístění objektu

Zpět na reference