KOMA MODULAR alt
Wesseling 7
Wesseling 7
Wesseling 12
Wesseling 16
Wesseling 17
Wesseling 19
Wesseling 1
Wesseling 15
Wesseling 9
Wesseling 6

9 fotografií

Škola Alberta Schweitzera & Schillera


Dvoupodlažní čtyřtřídní přístavba školy ze 14 modulů řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2021
Klient:Zeppelin
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 260 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Doda­li jsem v pořa­dí dru­hou modu­lár­ní stav­bu do němec­ké­ho Wes­se­lin­gu. Po čtyř­pod­laž­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě pro fir­mu Amt­ra, jsme nyní vybu­do­va­li modu­lár­ní pří­stav­bu ško­ly Albert - Schwei­t­zer-/Schiller­schu­le. Inves­tor nepo­čí­tá s dal­ším stě­ho­vá­ním této ško­ly, pro­to zvo­lil fasádu v kom­bi­na­ci omít­ky a dře­vě­ných obkla­dů, kte­rá dodá­vá budo­vě atrak­tiv­ní vzhled. V pří­stav­bě ze 14 modu­lů jsou 4 tří­dy – dvě jsou umís­tě­né v pří­ze­mí a dal­ší dvě v pat­ře. Tří­dy jsou vyba­ve­né umy­va­dlem, závěs­ným stro­pem, stě­ny jsou opat­ře­ny vlie­so­vý­mi tape­ta­mi s nátě­rem. Sou­čás­tí dodáv­ky byla pavlač, ven­kov­ní jed­no­ra­men­né a dvou­ra­men­né scho­diš­tě a bez­peč­nost­ní okna včet­ně elek­tric­ky ovlá­da­ných žaluzií.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku