KOMA MODULAR alt
Dsc-1231
Dsc-1171
Dsc-1199
Dsc-1219
Dsc-1220
Dsc-1221
Dsc-1231
Dsc-1196
Dsc-1192
Dsc-1193

9 fotografií

Škola De Bron, De Klinge


Modulární školka s odvětrávanou fasádou Deceuninck

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2013
Klient:Jan Snel
Země realizace:Belgie
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 252 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA doda­la pro­střed­nic­tvím fir­my Jan Snel dal­ší modu­lár­ní ško­lu, ten­to­krát do bel­gic­ké­ho měs­ta De Klin­ge. Ško­la De Bron nej­pr­ve řeši­la nedo­sta­tek kapa­ci­ty dočas­nou kon­tej­ne­ro­vou stav­bou, kte­rá však byla demon­to­vá­na a nahra­di­la ji nová modu­lár­ní ško­la trva­lé­ho cha­rak­te­ru. Pří­stav­ba ze sed­mi modu­lů roz­ší­ři­la ško­lu o dvě učeb­ny, míst­nos­ti ošet­řov­ny a logo­pe­die. Budo­va s odvě­trá­va­nou fasádou Deceu­ninck a požár­ní odol­nos­tí RF 60 spl­ňu­je náro­ky na izo­la­ce a vzdu­cho­těs­nost budo­vy dle EPB norem.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku