KOMA MODULAR alt
Oolu-finland-out7
Oulu-finland-1
Oulu-finland-3
Oulu-finland-5
Oulu-finland-9
Oulu-finland-11
1909-rajakyla-s16
1909-rajakyla-s17
1909-rajakyla-s122
Oolu-finland-out1
Oolu-finland-out3
Oolu-finland-out6
Oolu-finland-out7
Oolu-finland-out8

13 fotografií

Škola Vox Invest oy


Pětitřídní škola určená k pronájmu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2012
Klient:VOX INVEST OY
Země realizace:Finsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 540 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve spo­lu­prá­ci s fin­skou fir­mou Alfa Modul jsme doda­li naši prv­ní modu­lár­ní ško­lu do Fin­ska. Spo­leč­nost Alfa Modul ješ­tě dokon­čí terén­ní úpra­vy a bude dále celou pětitříd­ní ško­lu pro­na­jí­mat. Pro­ná­jem škol­ských zaří­ze­ní je v sever­ských zemích oblí­be­ná meto­da řeše­ní pře­chod­né­ho nedo­stat­ku škol­ských kapa­cit. Naše fir­ma pro­ved­la kom­plet­ní dodáv­ku vrch­ní stav­by, včet­ně akus­tic­ké­ho pod­hle­du a EPS pro­ti­po­žár­ní­ho sys­té­mu. Fin­sko je zná­mo svým klad­ným vzta­hem k pří­ro­dě, i pro­to je celá ško­la kon­ci­po­vá­na tak, aby co nejmé­ně zatě­žo­va­la život­ní prostředí.

Umístění objektu

Zpět na reference