KOMA MODULAR alt
Sportove centrum Policie 03
Sportove centrum Policie 06
Sportove centrum Policie 05
Sportove centrum Policie 09
Sportove centrum Policie 10
Sportove centrum Policie 14
Sportove centrum Policie 17
Sportove centrum Policie 21
Sportove centrum Policie 20
Sportove centrum Policie 19
Sportove centrum Policie 15
Sportove centrum Policie 12
Sportove centrum Policie 13
Sportove centrum Policie 11

13 fotografií

Sportovní centrum policie


Patrová modulární budova složená z 13 modulů výrobkové řady StandardLine s terasou, venkovním schodištěm a fasádou s lakovaného profilovaného plechu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport
Rok realizace:2023
Klient:Športové centrum polície (ŠCP)
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 13
Užitná plocha: 195 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní objekt pro Špor­to­vé cen­t­rum polí­cie (ŠCP) v Bra­ti­sla­vě vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODU­LAR na Slo­ven­sku. V pří­ze­mí budo­vy sesta­ve­né ze 13 modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne se nachá­zí tělo­cvič­na, sklad lodí a šat­ny. Vstup na vel­kou tera­su, do kan­ce­lá­ří a šaten v prv­ním pat­ře je zajiš­těn ven­kov­ním oce­lo­vým schodištěm.

ŠCP zabez­pe­ču­je ve spo­lu­prá­ci se spor­tov­ní­mi klu­by poli­cie a Unií tělo­vý­chov­ných orga­ni­za­cí poli­cie SR pří­pra­vu spor­tov­ců na vrcho­lo­vé spor­tov­ní akce. ŠCP má sta­tut samo­stat­né roz­počto­vé orga­ni­za­ce MV SR.

Rea­li­za­ce zakáz­ky pro ŠCP se usku­teč­ni­la v krás­ném pro­stře­dí Zem­ník u mrt­vé­ho rame­ne Duna­je v zápla­vo­vé oblas­ti, kde bylo potřeb­né posou­ze­ní život­ní­ho pro­stře­dí a vli­vu modu­lů na okol­ní flóru a fau­nu. Záro­veň bylo potřeb­né vyře­šit zákla­dy pro zápla­vo­vou oblast.

Umístění objektu

Zpět na reference