KOMA MODULAR alt
Lyzarska skola moninec 04
Lyzarska skola moninec 03 0
Lyzarska skola moninec 07
Lyzarska skola moninec 11
Lyzarska skola moninec 14
Lyzarska skola moninec 19
Lyzarska skola moninec 23
Lyzarska skola moninec 28
Lyzarska skola moninec 30
Lyzarska skola moninec 04
Lyzarska skola moninec 25
Lyzarska skola moninec 27
Lyzarska skola moninec 32
Lyzarska skola moninec 20
Lyzarska skola moninec 24
Lyzarska skola moninec 13
Lyzarska skola moninec 17
Lyzarska skola moninec 10
ALX5004
ALX5156

19 fotografií

Zázemí sportovních potřeb v areálu Monínec


Modulární zázemí pro firmu TRIGEMA v areálu Monínec, který najdete na Javorové skále 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 162 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní objek­ty pro­ka­zu­jí své výho­dy i jako záze­mí pro růz­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Ten­to­krát jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní sesta­vu v are­á­lu Moní­nec pro fir­mu TRI­GE­MA. Záze­mí slou­ží v zimě jako půj­čov­na lyžař­ských potřeb a lyžař­ská ško­la a v létě pro růz­né oudo­ro­vé akti­vi­ty včet­ně půj­čov­ny kol a koloběžek.Monínec leží v srd­ci Čes­ké Sibi­ře a kom­bi­na­ce její­ho mik­ro­kli­ma­tu, sever­ní strá­ně a nad­moř­ské výš­ky tvo­ří z Monín­ce jedi­neč­ný pří­rod­ní ledo­vec. Pro lyža­ře i snow­bo­ar­dis­ty je zde něko­lik sjez­do­vek. Na vrchol 1,2 km dlou­hé sjez­dov­ky vás vyve­ze čtyř­se­dač­ko­vá lanov­ka. Lyžař­ská ško­la nabí­zí výu­ku dospě­lým i dětem ve dvou ski­par­cích. Are­ál je navíc vyba­ven nej­mo­der­něj­ší zasně­žo­va­cí tech­no­lo­gí umož­ňu­jí­cí výro­bu sně­hu při tep­lo­tách nad nulou. Moní­nec je pro­to ide­ál­ním mís­tem pro lyžo­vá­ní neda­le­ko Pra­hy. Samo­zřej­mos­tí je abso­lut­ní záze­mí s kom­plet­ním vyba­ve­ním pro zim­ní spor­ty včet­ně půj­čov­ny i ski­ser­vi­su. Díky nej­mo­der­něj­ší­mu zasně­žo­vá­ní je míst­ní svah ide­ál­ní pro lyžo­vá­ní i v době, kdy jin­de už vytáh­li kola. Kro­mě sjez­do­vé­ho lyžo­vá­ní zde najde­te i dal­ší zim­ní atrak­ce jako snowtu­bing a samo­zřej­mos­tí je i mož­nost sáň­ko­vá­ní a bobo­vá­ní. V oko­lí Monín­ce jsou pra­vi­del­ně udr­žo­va­né a dob­ře zna­če­né běž­kař­ské tra­sy v dél­ce zhru­ba 54 kilometrů.V létě návštěv­ní­ci are­á­lu oce­ní hlav­ně vel­ké množ­ství cyk­lotras v oko­lí, ale také zábav­né atrak­ce pří­mo v are­á­lu. Mezi ně pat­ří napří­klad bike­park s něko­li­ka tra­sa­mi vhod­ný­mi jak pro zku­še­né bike­ry, tak pro začá­teč­ní­ky, děti i ženy. Při­mo v are­á­lu se může­te zaba­vit také na atrak­cích jako jsou tram­po­lí­ny, tubing, dis­c­golf, lano­vý park, hor­ské koloběž­ky, tenis, volej­bal a dal­ší. Jen pár minut pěší chůze od spod­ní sta­ni­ce lanov­ky se nachá­zí pří­rod­ní kou­pa­liš­tě Pil­ský ryb­ník a k let­ní­mu osvě­že­ní je mož­né vyu­žít také ven­kov­ní bazén u Hote­lu Moní­nec. Are­ál Moní­nec najde­te na Javo­ro­vé ská­le 70 km již­ně od Pra­hy na pome­zí Stře­do­čes­ké­ho a Jiho­čes­ké­ho kra­je neda­le­ko měs­ta Sedlec-Prčice.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku