KOMA MODULAR alt
Nove Mesto na Morave 05 min
Nove Mesto na Morave 01 min
Nove Mesto na Morave 03 min
Nove Mesto na Morave 08 min
Nove Mesto na Morave 06 min
Nove Mesto na Morave 09 min
Nove Mesto na Morave 11 min
Nove Mesto na Morave 27 min
Nove Mesto na Morave 26 min
Nove Mesto na Morave 25 min
Nove Mesto na Morave 07 min
Nove Mesto na Morave 04 min
Nove Mesto na Morave 02 min
Nove Mesto na Morave 05 min
Nove Mesto na Morave 23 min

14 fotografií

Areál pro běžecké lyžování a biatlon Vysočina Arena


Dvoupodlažní modulární budova sestavena z 16 modulů s plechovou fasádou v dekoru dřeva sloužící jako sportovní zázemí v areálu běžeckého lyžování.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2023
Klient:PKS stavby Brno a.s. / PS Brno, s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 288 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Na pod­zim roku 2023 jsme doda­li již tře­tí modu­lár­ní sesta­vu, kte­rá slou­ží jako záze­mí, do Are­á­lu pro běžec­ké lyžo­vá­ní a biat­lon Vyso­či­na Arena.

Prv­ní dvě sesta­vy z 66 modu­lů jsme do are­á­lu doda­li v pro­sin­ci 2011. V roce 2012 zde pro­bí­hal Svě­to­vý pohár a naše modu­lár­ní záze­mí tak moh­lo pro­jít prv­ním zátě­žo­vým tes­tem před dal­ším vel­kým závo­dem - Mis­trov­stvím svě­ta v biat­lo­nu 2013, kte­ré se v ČR pořá­da­lo popr­vé. O 10 let poz­dě­ji - před zahá­je­ním dru­hé­ho Mis­trov­ství svě­ta v biat­lo­nu v Čes­ké Repub­li­ce, kte­ré pro­běh­lo v úno­ru 2024, jsme dokon­či­li tře­tí budo­vu slo­že­nou z 16 modu­lů, kte­rá optic­ky uza­vře­la pro­stor s před­cho­zí­mi modu­lár­ní­mi budo­va­mi. Posled­ní modu­lár­ní sesta­va se liší fasádou. Okna a dve­ře v zele­né bar­vě zůsta­ly zacho­vá­ny. Zatím­co u prv­ních dvou sestav inves­tor volil fasádu z boro­vi­co­vých lamel, u posled­ní sesta­vy byly pou­ži­ty vodo­rov­né ple­cho­vé lame­ly KOMA3 v deko­ru dře­va. Budo­va je dopl­ně­na sekun­dár­ní stře­chou. Modu­ly v dru­hém pat­ře jsou před­sa­ze­ny na roz­ná­še­cí kon­struk­ci, díky tomu vznik­ne v před­ní čás­ti zastře­še­ný pro­stor a v zad­ní čás­ti pavlače. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku