KOMA MODULAR alt

10 fotografií

Základní škola_Schaerbeek


Modulární školu tvoří dvě patrové budovy z modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2015
Země realizace:Belgie
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 648
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA doda­la ve spo­lu­prá­ci s dlou­ho­le­tým part­ne­rem, holand­skou fir­mou Jan Snel, dal­ší ško­lu do Bel­gie, ten­to­krát do měs­ta Schaar­be­ek nachá­ze­jí­cím se v Bru­sel­ském regionu.

Ško­lu tvo­ří dvě pat­ro­vé budo­vy z modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne. V pří­ze­mí prv­ní budo­vy slo­že­né z 28 modu­lů se nachá­zí tří­da, soci­ál­ní záze­mí a pro­stor­ná spo­le­čen­ská míst­nost, v pat­ře jsou pak dal­ší 4 tří­dy. Dru­hou budo­vu tvo­ří 8 modu­lů, v pří­ze­mí se nachá­zí tří­da a v pat­ře kan­ce­lář pro uči­te­le. Kaž­dá tří­da je vyba­ve­ná umy­va­dlem. Ško­la spl­ňu­je poža­dav­ky bel­gic­kých norem a požár­ní odol­nost RF60.

Fir­ma Jan Snel dopl­ni­la KOMA modu­ly z čás­ti dře­vě­nou fasádou a lexa­no­vým pří­střeš­kem s dře­vě­nou konstrukcí.

Umístění objektu

Zpět na reference