KOMA MODULAR alt
Sulice 355
Sulice 355
Sulice_334
Sulice_338
Sulice_332
Sulice_333
Sulice_339
Sulice 357

7 fotografií

Základní škola v Sulicích


Modulární základní škola o rozloze 360 m2 postavená během 4 měsíců.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 360 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Důsled­ky baby­bo­o­mu se pře­sou­va­jí z mateř­ských škol do základ­ních, jež potře­bu­jí navý­šit kapa­ci­tu. Jed­ním tako­vým pří­kla­dem je i ZŠ v Suli­cích. Obec potře­bo­va­la vyře­šit pro­sto­ry v rekord­ním čase – od vypsá­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní do ote­vře­ní ško­ly 1.září měla KOMA pou­hé 4 měsí­ce. Tako­vý ter­mín by byl při pou­ži­tí stan­dard­ních metod výstav­by nezvlád­nu­tel­ný. Naše fir­ma díky svým zku­še­nos­tem a pozi­ci líd­ra na trhu v modu­lár­ní výstav­bě výbě­ro­vé říze­ní vyhrá­la a sta­la se gene­rál­ním doda­va­te­lem stavby.

KOMA tak opět uká­za­la, jak efek­tiv­ně, rych­le a kva­lit­ně mohou vzni­kat stav­by pro nové školáky.

Umístění objektu

Zpět na reference