KOMA MODULAR alt

3. roč­ník - archi­tek­to­nic­ká soutěž


15. 09. 2008 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON vyhla­šu­je tře­tí roč­ník archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že pro stu­den­ty archi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví Čes­ké a Slo­ven­ské republiky.

Ten­to roč­ník je zamě­řen na návrh MATEŘ­SKÉ MODU­LÁR­NÍ ŠKO­LY. Pou­ži­tím sys­té­mu pro­sto­ro­vé modu­la­ce vyu­ží­vá inves­tor nena­hra­di­tel­nou mož­nost demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že v mís­tě, kde je vět­ší potře­ba pro­stor pro před­škol­ní vzdělávání.

Slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že pro­běh­ne v rám­ci 30.ročníku mezi­ná­rod­ní­ho sta­veb­ní­ho veletr­hu CONE­CO v Bra­ti­sla­vě. 1. mís­to bude oce­ně­no část­kou 30 tis. Kč, 2. mís­to 20 tis. Kč a 3. mís­to 10 tis. Kč.