KOMA MODULAR alt

Ote­vře­ní nové výrob­ně logis­tic­ké haly


15. 10. 2008 | Novinky

Dne 15.10.2008 jsme uved­li do pro­vo­zu novou výrob­ně logis­tic­kou halu. Výrob­ně logis­tic­ká hala je 3. eta­pou moder­ni­za­ce výrob­ní­ho závo­du KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON, kte­rá nava­zu­je na novou výstav­bu výrob­ní linky.

Rekon­struk­ce kom­ple­xu výrob­ní­ho závo­du bude dále pokra­čo­vat ješ­tě 4. a 5. eta­pou, kdy bude dobu­do­vá­no úlo­žiš­tě vyro­be­ných kon­tej­ne­rů, výstav­ba haly na aty­pic­ké modu­ly a nové soci­ál­ní zaří­ze­ní pro pra­cov­ní­ky výroby. 

Fir­ma má v plá­nu také zre­kon­stru­o­vat vývo­jo­vou díl­nu a vyba­vit výro­bu nový­mi stro­ji. Celá rekon­struk­ce výrob­ně logis­tic­ké haly pro­bí­ha­la ve spo­lu­prá­ci s odbor­ní­ky na logis­ti­ku a výrob­ní pro­ce­sy, tak­že v nové výro­bě jsou uplat­ňo­vá­ny prin­ci­py moder­ní­ho říze­ní výro­ba a záso­bo­vá­ní výrob­ní lin­ky s ome­ze­ním nevý­rob­ních časů.

Ved­le říze­ní výro­by a všech firem­ních pro­ce­sů pomo­cí infor­mač­ní­ho sys­té­mu, zave­de­ní stan­dard­ní výro­by celo­po­zin­ko­va­ných rámů a uplat­ňo­vá­ním moder­ních způ­sobů říze­ní, je výstav­ba nové výrob­ně logis­tic­ké haly dal­ším kro­kem k výraz­né­mu odli­še­ní od konkurence.