KOMA MODULAR alt

Nej­vět­ší čes­ký doda­va­tel elek­tric­ké ener­gie - ČEZ


11. 08. 2008 | Novinky

Nej­vět­ší čes­ký doda­va­tel elek­tric­ké ener­gie ČEZ ode­bí­rá zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě od naší fir­my. ČEZ pode­psa­la dlou­ho­do­bou spo­lu­prá­ci pro dodáv­ky zaří­ze­ní sta­ve­nišť pro moder­ni­za­ci svých uhel­ných elek­trá­ren. Ten­to ener­ge­tic­ký gigant oce­nil u výrob­ků znač­ky KOMA hlav­ně kva­li­tu zpra­co­vá­ní a dále to, že fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON jako jedi­ná v Čes­ké repub­li­ce a na Slo­ven­sku vyrá­bí stan­dard­ně kon­tej­ne­ry z pozin­ko­va­ných plechů včet­ně kost­ry, čímž výraz­ně zvy­šu­je život­nost svých výrob­ků. Tyto před­nos­ti dodá­vá­me bez navý­še­ní ceny.