KOMA MODULAR alt

Fon­dy z Evrop­ské Unie


09. 06. 2008 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON požá­da­la o čer­pá­ní fon­dů z EU na dokon­če­ní revi­ta­li­za­ce výrob­ní­ho are­á­lu. Pra­vi­del­ně vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na sta­veb­ní prá­ce, kte­ré může­te sle­do­vat v Obchod­ním věst­ní­ku ČR. Dokon­če­ní revi­ta­li­za­ce výrob­ní­ho závo­du plá­nu­je fir­ma na konec roku 2009. Revi­ta­li­za­ce je o to nároč­něj­ší, že se pro­vá­dí za plné­ho pro­vo­zu při zvý­še­né výrob­ní kapa­ci­tě. Po dokon­če­ní bude fir­ma vyba­ve­na ved­le moder­ních výrob­ních a skla­do­va­cích pro­stor také moder­ním logis­tic­kým úlo­žiš­těm vyro­be­ných kon­tej­ne­rů včet­ně mos­to­vé­ho jeřá­bu pro naklá­dá­ní kon­tej­ne­rů a moder­ní vývo­jo­vou díl­nou. Fir­ma při­stou­pi­la k revi­ta­li­za­ci výrob­ní­ho závo­du před dvě­mi lety, kdy namís­to sta­rých nefunkč­ních hal zača­la budo­vat moder­ní výrob­ní závod. Nyní je dokon­če­na hlav­ní výrob­ní lin­ka včet­ně dvou kabin hor­ko­vzduš­né lakov­ny, kte­ré byly posta­ve­ny bez čer­pá­ní zdro­jů z EU.