KOMA MODULAR alt

Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kra­je 2010


23. 09. 2010 | Novinky

Vizo­vic­ká fir­ma Koma Modu­lar Con­structi­on je Ino­vač­ní fir­mou Zlín­ské­ho kra­je 2010

Zlín­ský kraj oce­nil vizo­vic­kou fir­mu Koma Modu­lar Con­structi­on, s.r.o. titu­lem Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kra­je 2010. Toto oce­ně­ní pře­dal hejtman Zlín­ské­ho kra­je Sta­ni­slav Mišák před­sta­vi­te­li fir­my Ing. Sta­ni­sla­vu Mar­tin­co­vi v rám­ci slav­nost­ní­ho úter­ní­ho veče­ra vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že. Mís­tem oce­ně­ní výsled­ků dru­hé­ho roč­ní­ku sou­tě­že orga­ni­zo­va­né Tech­no­lo­gic­kým ino­vač­ním cen­t­rem a jeho part­ne­ry bylo atri­um Uni­ver­zit­ní­ho cen­t­ra Uni­ver­zi­ty Tomá­še Bati ve Zlíně.

Koma Modu­lar Con­structi­on, s.r.o., kte­rá již v loň­ském roč­ní­ku sou­tě­že zís­ka­la čest­né uzná­ní za ino­va­ce, zau­ja­la letos nej­ví­ce odbor­nou poro­tu sou­tě­že zejmé­na svý­mi ino­va­ce­mi v oblas­ti níz­ko­ener­ge­tic­kých modu­lár­ních (pře­no­si­tel­ných) sta­veb, kte­ré mají širo­ké spek­trum vyu­ži­tí - rodin­né dom­ky, byto­vé domy, mateř­ské ško­ly, pro­dej­ny apod.

Ve dru­hém roč­ní­ku sou­tě­že se obje­vi­la celá řada firem rea­li­zu­jí­cích zají­ma­vé ino­vač­ní akti­vi­ty, při­spí­va­jí­cí k roz­vo­ji těch­to firem a tím celé­ho regi­o­nu. Jsem rád, že i přes slo­ži­tou situ­a­ci v mno­ha spo­leč­nos­tech ve Zlín­ském kra­ji s ohle­dem na eko­no­mic­kou rece­si v nedáv­ném obdo­bí se do sou­tě­že zare­gis­tro­va­lo 16 ino­vač­ních firem, z nichž jsme oce­ni­li ty nej­lep­ší a chce­me napo­mo­ci ke zvi­di­tel­ně­ní jejich akti­vit. Věřím, že výsled­ky sou­tě­že budou nejen oce­ně­né, ale i ostat­ní zúčast­ně­né fir­my moti­vo­vat k dal­ší­mu roz­vo­ji a o Zlín­ském kra­ji se bude stá­le více hovo­řit jako o regi­o­nu, v němž půso­bí celá řada úspěš­ných firem,“ uve­dl hejtman Zlín­ské­ho kra­je Sta­ni­slav Mišák.

Zlín­ský kraj vyhlá­sil letoš­ní roč­ník sou­tě­že v břez­nu 2010 a při orga­ni­za­ci této sou­tě­že úzce spo­lu­pra­co­val s Tech­no­lo­gic­kým ino­vač­ním cen­t­rem a stra­te­gic­kým part­ne­rem Uni­ver­zi­tou Tomá­še Bati ve Zlí­ně. Gene­rál­ním part­ne­rem sou­tě­že bylo Sdru­že­ní pro roz­voj Zlín­ské­ho kra­je a na zajiš­tě­ní sou­tě­že se part­ner­sky podí­le­la také Čes­ká spo­ři­tel­na, CzechIn­vest, Aso­ci­a­ce ino­vač­ní­ho pod­ni­ká­ní ČR, Okres­ní hos­po­dář­ské komo­ry Kro­mě­říž, Uher­ské Hra­diš­tě, Vsetín, Zlín, Agen­tu­ra pro eko­no­mic­ký roz­voj Vsetín­ska, Regi­o­nál­ní cen­t­rum koo­pe­ra­ce, Valaš­sko­klo­bouc­ké pod­ni­ka­tel­ské cen­t­rum, Pod­ni­ka­tel­ský inku­bá­tor Kuno­vi­ce - Pan­ský Dvůr a Regi­o­nál­ní pod­půr­ný zdroj. Před­se­dou řídí­cí­ho výbo­ru pro rea­li­za­ci sou­tě­že Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kra­je je sta­tu­tár­ní náměs­tek hejtma­na Libor Lukáš, mís­to­před­se­dou náměs­tek hejtma­na Jaro­slav Drozd.

  • Inovacni_firma_2010_7
  • Inovacni_firma_2010_6
  • Inovacni_firma_2010_5
  • Inovacni_firma_2010_4
  • Inovacni_firma_2010_3
  • Inovacni_firma_2010_1