KOMA MODULAR alt

Naše sani­tár­ní kon­tej­ne­ry pomá­ha­jí uleh­čit návštěv­ní­kům Oktoberfestu.


21. 09. 2010 | Novinky

Naše sani­tár­ní kon­tej­ne­ry pomá­ha­jí uleh­čit návštěv­ní­kům Oktoberfestu.

Tra­dič­ním nara­že­ním prv­ní­ho sudu zahá­jil mni­chov­ský pri­má­tor Chris­ti­an Ude pro­slu­lé piv­ní slav­nos­ti Okto­ber­fest. Nej­vět­ší a nej­zná­měj­ší akce své­ho dru­hu na svě­tě letos sla­ví 200. narozeniny.

Na piv­ních slav­nos­tech se osvěd­či­ly i naše spe­ci­ál­ní sani­tár­ní kon­tej­ne­ry, kte­ré měly pre­mi­é­ru v loň­ském roce. Kon­tej­ne­ry jsou vyba­ve­ny spe­ci­ál­ní vyso­ko­pev­nost­ní lami­ná­to­vou pod­la­hou a celý inte­ri­ér je uzpů­so­ben tak, aby vydr­žel enorm­ní zátěž milov­ní­ků piva. Odha­du­je se, že letoš­ní jubi­lej­ní roč­ník navští­ví více než šest mili­o­nů návštěv­ní­ků. Naše spe­ci­ál­ní sani­tár­ní kon­tej­ne­ry jsou vyba­ve­ny nere­zo­vým sani­tár­ním vyba­ve­ním a vodo­vzdor­ným inte­ri­é­rem tak, aby se mohl čis­tit prou­dem vody a aby moh­ly bez­pro­blé­mo­vě slou­žit do 4.října 2010, kdy je naplá­no­vá­no ukon­če­ní letoš­ní­ho jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku svát­ků piva.

  • Oktoberfest_2010_3
  • Oktoberfest_2010_2
  • Oktoberfest_2010_7
  • Oktoberfest_2010_6
  • Oktoberfest_2010_4
  • Oktoberfest_2010_8