KOMA MODULAR alt

Uved­li jsme do pro­vo­zu Show Room našich výrobků.


20. 09. 2010 | Novinky

Uved­li jsme do pro­vo­zu Show Room našich výrobků.

V polo­vi­ně září jsme uved­li do pro­vo­zu výstav­ku zástup­ců jed­not­li­vých řad našich výrob­ků. Návštěv­ník tak může namís­tě posou­dit roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi řada­mi a odzkou­šet si funkč­nost našich výrob­ků. Řadu Com­fort­Li­ne zde zastu­pu­je sesta­va níz­ko­ener­ge­tic­kých modul M3, kte­rá je plně v pro­vo­zu včet­ně napo­je­ní na tepel­né čer­pa­dlo a reku­per­a­ci vzdu­chu. Sesta­va modu­lů M3 je uzpů­so­be­na pro pro­ná­jem, tak­že zde může návštěv­ník vidět pře­mís­ti­tel­né vnitř­ní příč­ky a vari­a­bil­ní elek­tric­ké vypí­na­če svě­tel, kte­ré jsou bez­drá­to­vé. Řada Com­fort­Li­ne se vyrá­bí ve dvou kate­go­ri­ích a to v níz­ko­ener­ge­tic­kém stan­dar­du B a v úspor­ném C. Stav­by z modu­lů Com­fort­Li­ne si může­te buď kou­pit, nebo pronajmout.

Řada Eco­no­mic­Li­ne je zde zastou­pe­na pří­kla­dem zaří­ze­né­ho eko­no­mic­ké­ho dom­ku ze dvou kon­tej­ne­rů E3E včet­ně vyba­ve­ní. Stě­ny pane­lů jsou pro pří­klad opat­ře­ny vini­lo­vý­mi tape­ta­mi a čel­ní stě­na dom­ku je pokry­ta fle­xi­bil­ní­mi cih­lo­vý­mi pás­ky. Kon­tej­ne­ry E3E jsou uni­kát­ní tím, že je lze dopra­vit na jaké­ko-li mís­to v námoř­ních kon­tej­ne­rech v jed­not­li­vých ele­men­tech. Na mís­tě urče­ní se z jed­not­li­vých ele­men­tů sesta­ví kon­tej­ne­ry E3E bez nut­nos­ti pou­ži­tí jeřá­bo­vé techniky.

Řada Stan­dar­d­Li­ne je na výstav­ce zastou­pe­na sani­tár­ním kon­tej­ne­rem kde jsou uve­de­ny pří­kla­dy růz­né­ho stup­ně vyba­ve­ní sani­tár­ních míst­nos­tí. Dále je zde vysta­ven obyt­ný kon­tej­ner C3V s vymě­ni­tel­ný­mi stě­na­mi a vnitř­ní­mi příč­ka­mi, kte­rý je hoj­ně vyu­ží­ván hlav­ně sta­veb­ní­mi fir­ma­mi při zaří­ze­ní staveniště.

 • Show_room_KOMA_17
 • Show_room_KOMA_16
 • Show_room_KOMA_15
 • Show_room_KOMA_01
 • Show_room_KOMA_3
 • Show_room_KOMA_001
 • Show_room_KOMA_10
 • Show_room_KOMA_1
 • Show_room_KOMA_002
 • Show_room_KOMA_9
 • Show_room_KOMA_8
 • Show_room_KOMA_5
 • Show_room_KOMA_7
 • Show_room_KOMA_4
 • Show_room_KOMA_14
 • Show_room_KOMA_11
 • Show_room_KOMA_0
 • Show_room_KOMA_12