KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní archi­tek­tu­ra na Kři­žo­vat­kách architektury


16. 09. 2010 | Novinky

Hlav­ní nápl­ní prv­ní­ho blo­ku letoš­ních Kři­žo­va­tek archi­tek­tu­ry bylo téma modu­lár­ní výstav­by a modu­lár­ní archi­tek­tu­ry. Zástup­ce naší fir­my byl jed­ním z dis­ku­té­rů. Vyvr­cho­le­ním celé akce byla před­náš­ka svě­to­vé­ho mexic­ké­ho archi­tek­ta Miche­la Roj­kin­da. Více se dozví­te z člán­ku na archiwebu zde.

 • Krizovatky_architektury_15
 • Krizovatky_architektury_14
 • Krizovatky_architektury_12
 • Krizovatky_architektury_11
 • Krizovatky_architektury_10
 • Krizovatky_architektury_9
 • Krizovatky_architektury_8
 • Krizovatky_architektury_7
 • Krizovatky_architektury_6
 • Krizovatky_architektury_5
 • Krizovatky_architektury_4
 • Krizovatky_architektury_3
 • Krizovatky_architektury_1