KOMA MODULAR alt

Soci­ál­ní byty Holešov


29. 09. 2010 | Novinky

29. 9. 2010 pro­běh­lo slav­nost­ní ote­vře­ní soci­ál­ních bytů pro nepři­způ­so­bi­vé obča­ny Hole­šo­va. Naše fir­ma byla gene­rál­ním doda­va­te­lem včet­ně terén­ních úprav, zele­ně, par­ko­višť, ven­kov­ních lavi­ček, pří­jez­do­vé ces­ty, veřej­né­ho osvět­le­ní a oplo­ce­ní. Samot­né byty jsou umís­tě­ny v řado­vé zástav­bě, kte­rá obsa­hu­je 17 bytů 2+kk a 3+kk. Kaž­dý byt je vyba­ven elek­tric­ký­mi pří­mo­to­py, spr­chou, WC, boi­le­rem a kuchyň­kou s led­ni­cí. Kaž­dý byt má samo­stat­né měře­ní elektři­ny a vody. Ved­le bytů jeden blok obsa­hu­je kolár­nu, prá­del­nu s vývo­dy pro prač­ky, spo­leč­nou kuchy­ní, WCWC pro inva­li­dy, skla­dy a míst­nost pro správ­ce are­á­lu. Byty jsou pro­ve­de­ny v ener­ge­tic­ké tří­dě C - úspor­né se zatep­le­ním pod­la­hy 110mm mine­rál­ní vaty, ve stě­nách je 120mm mine­rál­ní vaty + 30mm zatep­lo­va­cí sys­tém poly­sty­re­nu s omít­kou a ve stro­pě je 220 mm mine­rál­ní vaty. Inves­tor celé akce bylo měs­to Hole­šov. Více vidí­te na při­lo­že­ných fotografiích.

 • Socilni_byty_Holesov_5
 • Socilni_byty_Holesov_19
 • Socilni_byty_Holesov_20
 • Socilni_byty_Holesov_17
 • Socilni_byty_Holesov_4
 • Socilni_byty_Holesov_1
 • Socilni_byty_Holesov_18
 • Socilni_byty_Holesov_16
 • Socilni_byty_Holesov_15
 • Socilni_byty_Holesov_14
 • Socilni_byty_Holesov_13
 • Socilni_byty_Holesov_11
 • Socilni_byty_Holesov_10
 • Socilni_byty_Holesov_9
 • Socilni_byty_Holesov_8
 • Socilni_byty_Holesov_7