KOMA MODULAR alt

Vyhlá­še­ní 5. roč­ní­ku archi­tek­to­nic­ké soutěže


15. 10. 2010 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON vyhla­šu­je pátý roč­ník archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že s vyu­ži­tím modu­lár­ní meto­dy výstav­by. Fir­ma vysly­še­la žádosti mla­dých archi­tek­tů a roz­ší­ři­la mož­nost účas­ti v sou­tě­ži. Sou­tě­že se mohou účast­nit studenti/ky vyso­kých škol obo­rů archi­tek­tu­ry a pozem­ní stav­by a to stu­den­ti baka­lář­ských, magis­ter­ských a dok­tor­ských stu­dij­ních obo­rů a absol­ven­ti těch­to obo­rů do tří let od ukon­če­ní studia.

Úspěš­ným před­kla­da­te­lům minu­lých roč­ní­ků ved­le obdr­že­ní finanč­ní odmě­ny zajis­ti­la fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON i pub­li­ci­tu for­mou výsta­vy úspěš­ných pra­cí a to jak na veletr­zích FOR ARCH Pra­ha, IBF Brno, CONE­CO Bra­ti­sla­va nebo Dnů archi­tek­tu­ry v Olo­mou­ci, ale i pub­li­ko­vá­ním v odbor­ných časo­pi­sech nebo na archi­tek­to­nic­kých webech. Vítězům minu­lé­ho roč­ní­ku zajis­ti­la fir­ma KOMA bez­plat­ně účast v pěti­den­ním worksho­pu s věhlas­ným mexic­kým archi­tek­tem Miche­lem Roj­kin­dem v rám­ci Kři­žo­va­tek architektury.

Vítěz­né prá­ce z minu­lých roč­ní­ků si může­te pro­hléd­nout zde.

V pří­pa­dě výbě­ru archi­tek­to­nic­kých návrhů zákaz­ní­kem fir­my, zava­zu­je se fir­ma KOMA ke spo­lu­prá­ci na obchod­ní bázi s vybra­ným před­kla­da­te­lem. Pře­hled oce­ně­ných pra­cí je i sou­čás­tí ročen­ky ČKA. Mla­dí archi­tek­ti a stu­den­ti mají tak mož­nost zvi­di­tel­ně­ní své­ho jmé­na a svých návrhú.

Modu­lár­ní výstav­ba si zís­ká­vá i v tuzem­sku stá­le více pří­z­niv­ců hlav­ně pro výho­dy, kte­ré tato meto­da výstav­by nespor­ně má, kte­rý­mi jsou hlav­ně rych­lost, ceno­vá výho­da a mož­nost demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že na novém mís­tě, ostat­ní výho­dy jsou vyjme­no­vá­ny zde. Pro­gre­siv­ní sou­kro­mí inves­to­ři obje­vi­li a oce­ni­li výho­dy modu­lár­ní výstav­by už dří­ve. V posled­ních dvou letech se modu­lár­ní výstav­ba stá­le čas­tě­ji pro­sa­zu­je i v komu­nál­ní výstav­bě pro stav­by mateř­ských škol (téma 3. roč­ní­ku sou­tě­že), star­to­va­cích a soci­ál­ních byto­vých domů (téma 4. roč­ní­ku sou­tě­že), ale i pro stav­by domo­vů důchod­ců, záze­mí spor­tov­ců, ale i škol, kte­ré je téma­tem 5. ročníku.

Je vidět, že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra není lhos­tej­ná i odbor­ným poro­tám ostat­ních sou­tě­ží, jak to doka­zu­jí před­lo­že­né prá­ce, kte­ré byly původ­ně zpra­co­vá­ny do sou­tě­že, kte­ré vyhlá­si­la naše fir­ma. Toto tvr­ze­ní dokazuje 

- nomi­na­ce na cenu Young archi­tekt award 2010 - Návrh modu­lár­ní­ho obyt­né­ho sou­bo­ru v Nitře, auto­ři Bc.Tomáš Henel a Bc.Ondřej Fia­la - vítě­zo­vé 4. roč­ní­ku 2010 sou­tě­že KOMA

- zís­ká­ní cen Young archi­tekt award 2009 - Mateř­ská ško­la na stře­še Pro­voz­ní budo­vy Národ­ní­ho diva­dla /cena veřej­nos­ti, ABF a cena archi­tek­ta Jose­fa Hlávky/, auto­ři Mar­tin Prokš, Marek Při­kryl - fina­lis­té 4. roč­ní­ku 2009 sou­tě­že KOMA

- zís­ká­ní ceny MF za byd­le­ní budouc­nos­ti - Byto­vý dům se sou­kro­mý­mi zahra­da­mi autor Michal Krištof - jeden ze čtyř vítězů 1.ročníku 2007 sou­tě­že KOMA

Vítěz­ná prá­ce 4.ročníku od Bc.Tomáše Hene­la a Bc.Ondřeje Fialy