KOMA MODULAR alt

Logo ros­te s firmou


25. 11. 2010 | Novinky

Infor­ma­ce o chys­ta­né změ­ně Loga

Logo by mělo zná­zor­ňo­vat poslá­ní fir­my a mělo by se vyví­jet podob­ně jako fir­ma. V těch­to inten­cích postu­pu­je i naše fir­ma a chys­tá od nové­ho roku změ­nu své­ho loga. V sou­čas­nos­ti logo KOMA pou­ží­vá jak mateř­ská fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON, tak obě sester­ské spo­leč­nos­ti KOMA RENTKOMA SLO­VA­KIA. Auto­rem naše­ho loga byl v roce 1992 aka­de­mic­ký sochař Boris Kožu­cha­rov. V původ­ním logu jsme měli tři bar­vy a to čer­nou, tma­vě zele­nou a svět­le zele­nou. Logo vyja­d­řo­va­lo výro­bek - kon­tej­ner - a tři obrá­ce­ná véč­ka uvnitř obdél­ní­ku zná­zor­ňo­va­la to, že sesta­vy z těch­to kon­tej­ne­rů mohou mít až tři pod­la­ží. Obrá­ce­né V uvnitř obdél­ní­ku navíc aso­ci­o­va­la pís­me­no K, jako začá­teč­ní pís­me­no naší fir­my. V roce 1998 došlo ke zjed­no­du­še­ní loga, kde byly pone­chá­ny pou­ze dvě bar­vy zele­né a před tím došlo ješ­tě k úpra­vě fon­tů názvu KOMA pod obdél­ní­kem tak, aby nedo­chá­ze­lo k zámě­ně koma na kama. Tak­to upra­ve­né logo vydr­že­lo až do roku 2006, kdy byl k logu při­dán čer­ve­ný čtve­rec, kte­rý vyja­d­řo­val srd­ce a život, pro­to­že za vším v naší fir­mě sto­jí kon­krét­ní pra­cov­ní­ci. Úpra­vu loga při­dá­ním čer­ve­né­ho čtver­ce pro­ve­dl syn původ­ní­ho tvůr­ce Mgr. Mar­tin Kožu­cha­rov. Navíc čer­ve­ná barva aso­ciu­je chuť a my věří­me, že aso­ciu­je chuť kupovat.

Stá­le byl hlav­ním moti­vem obdél­ník, zná­zor­ňu­jí­cí kon­tej­ner s tře­mi obrá­ce­ný­mi V uvnitř, zná­zor­ňu­jí­cí sto­ho­va­tel­nost. Naše fir­ma již ale nevy­rá­bí pou­ze stan­dard­ní obyt­né kon­tej­ne­ry Stan­dar­d­Li­ne tři­krát sto­ho­va­tel­né, ale i ostat­ní výrob­ko­vé řady, jako je eko­no­mic­ký nesto­ho­va­tel­ný modul řady Eco­no­mic­Li­ne, kte­rý je sesta­vi­tel­ný z ele­men­tů bez pou­ži­tí jeřá­bu, ale i řadu Com­fort­Li­ne, kde může­me plnit i poža­dav­ky níz­ko­ener­ge­tic­kých sta­veb a sta­vět do více než třech podlaží.

Sou­čas­ný návrh loga, kte­rý je také z autor­ské díl­ny M. Kožu­cha­ro­va, obsa­hu­je dvě bar­vy a to čer­ve­nou, stá­le sto­jí za naši­mi výrob­ky kon­krét­ní lidé a věří­me, že pro vět­ši­nu je čin­nost v naší fir­mě ved­le zís­ká­vá­ní pro­střed­ků k obži­vě i srdeč­ní zále­ži­tos­tí a svět­le zele­nou bar­vu, kte­rá vyja­dřu­je náš pozi­tiv­ní vztah k život­ní­mu pro­stře­dí a to jak v samot­ném pro­ce­su výro­by, tak šet­ří­me život­ní pro­stře­dí i naši­mi výrob­ky, kte­ré jsou kom­plet­ně recyklo­va­tel­né, a při modu­lár­ní výstav­bě mini­mál­ně zatě­žu­je­me oko­lí stav­by. Čtve­rec vyja­dřu­je modu­lár­ní výstav­bu. Logo má i moder­něj­ší vzhled s důra­zem na design, kte­rý pro­sa­zu­je­me v našich výrob­cích, spo­lu­pra­cí s archi­tek­ty a pořá­dá­ním archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží a semi­ná­řů s téma­tem modu­lár­ní výstav­by. Věří­me, že nové logo bude výra­zem kva­li­ty a seri­óz­nos­ti tak, jak jste byli v kon­tak­tu s naší fir­mou zvyklí.

  • KOMA_NEW_2011
  • KOMA_MODULAR_CONSTRUCTION
  • KOMA_RENT
  • KOMA_SLOVAKIA
  • KOMA_OLD_2006
  • KOMA_OLD_1998
  • KOMA_OLD_1994
  • KOMA_OLD_1992