KOMA MODULAR alt

CITY modu­ly jako showro­om luxus­ních aut


31. 07. 2016 | Novinky

CITY modu­ly opět uspě­ly! Ten­to­krát v záři fes­ti­va­lo­vých reflek­to­rů na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech. Archi­tek­to­nic­ký kon­cept BMW Loun­ge navrh­lo stu­dio Olgoj Chor­choj, desig­nér roku 2015, nedáv­no oce­ně­né pres­tiž­ní cenou Red Dot Award, ve spo­lu­prá­ci se stu­di­em CMC Archi­tects, jed­ním z nej­vět­ších archi­tek­to­nic­kých ate­li­é­rů půso­bí­cím v Čes­ké repub­li­ce. Spo­je­ní těch­to špič­ko­vých archi­tek­tů a desig­né­rů se špič­ko­vý­mi auto­mo­bi­ly a naši­mi CITY modu­ly a navíc v kon­tex­tu tak­to význam­né kul­tur­ní akce jako je fil­mo­vý fes­ti­val kate­go­rie A v lázeň­ských Kar­lo­vých Varech, je pro KOMA význam­nou udá­los­tí. Cílem kon­cep­tu showro­o­mu bylo zamě­ře­ní na budouc­nost. V expo­zi­ci BMW Loun­ge tak návštěv­ní­ci vidě­li popr­vé v Čes­ké repub­li­ce např. vrchol­né dva­nác­ti­vál­co­vé BMW M760Li Indi­vi­du­al, BMW i8 Pro­to­nic Red, auto­mo­bi­ly BMW M, stej­ně jako kon­cept moto­cy­klu BMW Con­cept 101. Dá se tedy říci, že budouc­nost v modu­lár­ní archi­tek­tu­ře v podo­bě CITY modu­lů pre­zen­to­va­la budouc­nost znač­ky BMW. Ide­ál­ní to spojení. 
Videa
 • Mffkv2016 bmw 02
 • Mffkv2016 bmw 03
 • Mffkv2016 bmw 08
 • Mffkv2016 bmw 10
 • Mffkv2016 bmw 11
 • Mffkv2016 bmw 13
 • Mffkv2016 bmw 16
 • Mffkv2016 bmw 18
 • Mffkv2016 bmw 27
 • Mffkv2016 bmw 35
 • Mffkv2016 bmw 36
 • Mffkv2016 bmw 37
 • Mffkv2016 bmw 38
 • Mffkv2016 bmw 39
 • Mffkv2016 bmw 40
 • Mffkv2016 bmw 44
 • Mffkv2016 bmw 45
 • Mffkv2016 bmw 57
 • Mffkv2016 bmw 58
 • Mffkv2016 bmw 61