KOMA MODULAR alt

CITY modu­ly oži­vi­ly Zlín­ský fil­mo­vý festival


09. 06. 2016 | Novinky

Je nám veli­kou ctí, že po vel­mi úspěš­né akci Zlín Design Week opět naše CITY modu­ly zapl­ni­ly Zlín. Ten­to­krát se jed­na­lo o spo­lu­prá­ci s dět­ským fil­mo­vým fes­ti­va­lem. Na již 56. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež, kte­rý je nej­vý­znam­něj­ší kul­tur­ní akcí roku ve Zlín­ském kra­ji, doda­la KOMA 24 designo­vých CITY modu­lů a uni­kát­ní Ligh­thou­se, jež byl vyu­ží­ván jako stu­dio pořa­du Zprá­vič­ky, kte­ré vysí­lá Čes­ké tele­vi­ze. Jed­not­li­vé CITY modu­ly byly vyu­ží­vá­ny jako pro­dej­ní designo­vé stán­ky ve Fran­couz­ské ulič­ce, v par­cích pak jako záze­mí pro růz­né akti­vi­ty pro děti i dospě­lé. I na tom­to pří­kla­dě se tak uka­zu­jí jedi­neč­né vlast­nos­ti modu­lár­ní KOMA archi­tek­tu­ry. Jsou to zejmé­na vari­a­bil­nost, mobi­li­ta, super rych­lá výstav­ba a oje­di­ně­lý design.

 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_17
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_6
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_4
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_1
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_7
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_9
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_5
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_8
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_14
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_12
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_11
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_3
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_2
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_10
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_18
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_13
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_15
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_16
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_19
 • Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_20