KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro stravování


Malé kavár­ny, ale i nad­ná­rod­ní řetěz­ce nebo rodin­né pod­ni­ky vyu­ží­va­jí modu­lár­ní výstav­bu, pro spl­ně­ní svých pod­ni­ka­tel­ských zámě­rů ve stra­vo­vá­ní. Rych­lost výstav­by, fle­xi­bi­li­ta a mož­nos­ti snad­né­ho roz­ši­řo­vá­ní, ale i schop­nost pře­mís­tit celý modu­lár­ní objekt na jiné lukra­tiv­něj­ší mís­to, jsou mnoh­dy důvo­dy pro poří­ze­ní modu­lár­ní restau­ra­ce či kavár­ny. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Zavodni-restaurace-koma-exterier-1

Závodní modulární restaurace s šatnami pro zaměstnance

Jídel­na a moder­ní záze­mí pro pra­cov­ní­ky fir­my tak slou­ží ved­le své­ho hlav­ní­ho úče­lu i pro kul­tur­ní a spo­le­čen­ské akce.

Rok realizace:2013
Architekt / Studio:CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Kiosk-in-lugde-4

Zahradní restaurace

Modu­lár­ní zahrad­ní restau­ra­ce s dře­vě­ným obkladem.

Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2019 |
Kavárna POTMĚ
2019 |
UNESCO BAR v Karlových Varech
2019 |
Moduly pro Manifesto market 2
2017 |
Kavárna pro JS Moravská Třebová

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110