KOMA MODULAR alt
Moon basti 7
Sf0318n13
Moon basti 07 bd
Moon basti 10 06 bd
Sf0318n03 0
Dom 5371
Serieflex paris12 20171219 8
Sf paris12 20171018 4 0
Img 20180329 101509
Img 20180329 133959
Img 20180329 134124

10 fotografií

Fasáda pro solidární hotel v Paříži


Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:MOONARCHITECTURES
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 2 měsíce
Počet modulů: 226
Užitná plocha: 5160 m2
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády

Rea­li­zo­va­li jsme fasádu v Paří­ži pro soli­dár­ní hotel Auro­re. Vlast­ní stav­bu pro­vá­dě­la modu­lár­ním sys­té­mem naše nej­star­ší sest­ra KOMA MODU­LAR a je krás­nou ilu­stra­cí toho, jak mohou být modu­lár­ní stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni. Spo­lu s archi­tek­to­nic­kou kan­ce­lá­ří Moo­nar­chi­tectu­res vytvo­ři­la orga­ni­za­ce Auro­re pro­jekt na stav­bu, kte­rá slou­ží lidem bez domo­va. Těm nechce pou­ze poskyt­nout stře­chu nad hla­vou, ale také jim pomo­ci opět se začle­nit do plno­hod­not­né­ho živo­ta a posta­vit se na vlast­ní nohy. KOMA MODU­LAR měla to štěs­tí být u toho! Uza­vře­la totiž po dlou­hém vyjed­ná­vá­ní smlou­vu o dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci s fran­couz­ským deve­lo­pe­rem Serie Flex. Vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly KOMA pro­šly kom­pli­ko­va­ným pro­ce­sem cer­ti­fi­ka­ce, kte­rá je ve Fran­cii pro stav­bu modu­lár­ních budov trva­lé­ho vyu­ži­tí vyža­do­vá­na. Během dvou měsí­ců byly modu­ly vyro­be­ny, kte­ré byly násled­ně smon­to­vá­ny a vytvo­ři­ly ten­to soli­dár­ní hotel pro byto­vé úče­ly. Celý objekt byl opat­řen designo­vou fasádou. Pro­jekt pro fir­mu KOMA byl v něko­li­ka ohle­dech zlo­mo­vý. Popr­vé KOMA doda­la modu­ly pro čtyř­pod­laž­ní budo­vu a popr­vé byla celá budo­va vyro­be­na z jede­nác­ti­me­t­ro­vých vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů. A pro KOMA FACA­DE byl pre­mi­é­rou v prv­ní rea­li­za­ci fasády ve Francii.


Zpět na předchozí stránku