KOMA MODULAR alt
Skola praha petrovice 15
Skola praha petrovice 27
Skola praha petrovice 22
Skola praha petrovice 07
Skola praha petrovice 04
Skola praha petrovice 15

5 fotografií

Základní škola v Praze-Petrovicích


Rostoucí modulární škola, která měla původně 4 třídy a zázemí a postupně byla rozšířena o další dvě třídy a sborovnu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2022
Klient:Praha - Petrovice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 32
Užitná plocha: 657 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Výhod modu­lár­ní výstav­by vyu­ži­li zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­hy - Pet­ro­vi­ce. V prů­bě­hu let postup­ně ško­lu roz­ši­řo­va­li dle aktu­ál­ních potřeb. 

V roce 2014 jsme doda­li dvou­pod­laž­ní ško­lu 24 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne. V budo­vě byly čty­ři tří­dy, šat­ny, kabi­net, záze­mí a kvě­ti­no­vá terasa.

O čty­ři roky poz­dě­ji však bylo počet tříd již nedo­sta­teč­ných a budo­va tak byla roz­ší­ře­na o dal­ší dvě tří­dy, kaž­dá tří­da byla slo­že­na ze 3 modulů.

V roce 2023 vznik­la potře­ba sbo­rov­ny, kte­rá je sesta­ve­na ze dvou modu­lů a umís­tě­na na původ­ní kvě­ti­no­vou terasu.

Modu­lár­ní výstav­bou lze rych­le rea­go­vat na potře­by nových pro­stor aniž bychom stav­bou dlou­ho­do­bě zatě­žo­va­li okol­ní prostředí.

Před kaž­dou pří­stav­bou bylo nut­né ze stá­va­jí­cí sesta­vy odstra­nit dře­vě­ný obklad a při­pra­vit na napo­je­ní nových modu­lů. Záměr archi­tek­ta byl, aby obklad ze svis­lých mod­ří­no­vých lamel vyka­zo­val stár­nu­tí, tak­že ten­to obklad byl z vět­ší čás­ti zpět­ně pou­žit na nové pří­stav­by. Na roz­ší­ře­né ško­le není tak patr­ný žád­ný doda­teč­ný zásah.

Umístění objektu

Zpět na reference